وزارت بهداشت پروانه تاسیس مرکز سینا را بدون رعایت مقررات ملی ساختمان صادر کرده

وزارت بهداشت پروانه تاسیس مرکز سینا را بدون رعایت مقررات ملی ساختمان صادر کرده

[ad_1] شهردار منطقه یک شهرداری تهران گفت: وزارت بهداشت پروانه تاسیس مرکز درمانی کلینیک سینا را بدون رعایت قوانین مقررات ملی ساختمان صادر کرده است و ما در شهرداری برای این ساختمان کاربری مسکونی صادر کرده بودیم. او گفت: شهرداری تهران جهت صدورپروانه تاسیس مراکزدرمانی نقشی نداشته و متقاضی درفرآیندصدورپروانه تاسیس مراکزدرمانی ، نیازی به …

ادامه مطلب