Uncategorized

جریان نیرومند قانون جذب

جریان نیرومند قانون جذب بسیاری از مردم احساس می‌کنند، قربانی شرایط زندگی خود هستند. در هر جایگاهی که قرار دارید، آن را وضع فعلی خود تصور کنید و بدانید هرچه که باشد به وسیله خودتان و به کار گیری نیروی قانون جذب می‌تواند بهبود یابد. واقعیت زندگی شما، نتیجه‌ی افکار و احساسات گذشته‌ی خودتان است. با این حال می‌توانید با آموزش قانون جذب، ‌آگاهی از قدرت آن و پرورش افکار خود در جهت تغییر اوضاع خود استفاده کنید. هر کسی می‌تواند خودش را تغییر دهد و بر سرنوشت خود تسلط داشته باشد، این چیزی است که از هر ذهنی با افکار صحیح به دست خواهد آمد. اگر می‌خواهید شرایط خوب برای خودتان ایجاد ک