پزشکی

مقایسه انواع اکسیژن ساز

هدف این مقاله تبیین انواع اصلی اکسیژن ساز  موجود برای تولید ازن و مزایا / مضرات هر یک است. چند دستگاه اکسیژن ساز وجود دارد ، و بین هر کدام چند تفاوت وجود دارد. با این حال عملکرد اساسی هر نسخه تولیدی بسیار مشابه است به طوری که در اینجا بررسی نمی شود. ما بر روی سه سبک اصلی تولید کننده اکسیژن و چگونگی اجرای آنها در سیستم تولید ازن شما تمرکز خواهیم کرد.   اکسیژن سازصنعتی به طور کلی سیستم های ازن کوچکتر از اکسیژن ساز  کلید در دست استفاده می کنند و سیستم های ازن بزرگتر با میزان تولید ازن بالاتر از اکسیژن ساز  صنعتی استفاده می کنند ، در حالی که سیستم های ازن کوچک و مت