هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، به این ترتیب شرکت سازنده می بایست با دقت به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک نوع از همین قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را میتوان در سه جور کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی حیاتی دقت به موضوعاتی چون افزایش قدرت هدرز، اعتنا به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی می باشد که به جهت افزایش عجله و اقتدار خودرو مورد استعمال قرار میگیرد ، برای این که بتوانید نهایت راندمان را از ماشین پراید دریافت نمایید همین گزینه یکی از از مورد ها واجب میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی هست که سطح آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف هم به نظر میرسد، از این جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری استفاده شده است، سطح آن صاف و صیقلی دیده میشود و به این ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن واقعه میافتد. اگر بخواهیم در رابطه اساسی طراحی این قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که این قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر بر روی مرحله آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب ایجاد و طراحی این قطعه را می توان یک عمل طاقت فرسا و مستمند به دانش منحصر در حیث گرفت. در یک تعریف کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در حیث گرفت که در زمانی که قیمت خودرو بالا می‌رود و افراد بضاعت و توان خرید کردن یک اتومبیل پرقدرت و مهم کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می‌کنند که نصب همین قطعه سبب ساز پیدایش ویژگیهای متفاوتی در ماشین نیز میشود. چنانچه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اهمیت شتاب و عملکرد بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط دارای طراحی و ایجاد همین قطعه با دارد، دوران و هزینهای می باشد که شما بایستی برای آن در حیث بگیرید، ساخت هدرز را میتوان یک پروسه وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین استدلال بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر روی اتومبیل کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. همین دو قطعه از نظر متاع و ساختاری کلیدی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی حساس کمترین مقاومت از اگزوز ماشین بیرون می گردند و پروسهی انجام این حادثه حساس هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه حساس مانیفولد، دوچندان سرعت بالا و آسانتر میباشد و این مورد قضیه خود میتواند بر خنکسازی موتور نیز اثر گذاری داشته باشد. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط کلیدی هدرز فولادی پراید وب وبسایت خویش باشید.