لزوم بازنگری در طرح تفصیلی خیابان ولیعصر

[ad_1]

رئیس کمیته معماری و فضاهای شهری شورای شهر تهران بر لزوم بازنگری در طرح تفصیلی خیابان ولیعصر(عج) در راستای ثبت جهانی این خیابان تاکید کرد.

[ad_2]

Source link