رزین و نحوه استفاده از آن – لوازم هنری پاشا لیزر

برای زیورآلات که نیاز میباشد یه غلظتی داشته باشد که موقعیت محدب روی زیورآلات شکل بگیرد و همینطور گوشههای قالب رزین سرریز نشود، می بایست از رزین غلیظ به کار گیری کرد (اگر رزین نیمه رقیق در دسترس دارید حیاتی استراحت دادن ادغام اپوکسی و زمان دادن به آن غلیظ میشود). دو جزء هاردنر و رزین بسته به نوع و نسبتی که بر روی ظرف آن متن شده، بنا بر فرمولاسیون و کاربرد آن ادغام میگردند ، آن‌گاه روی تراز یا این که قالب دلخواه استفاده میشوند. همین دو جزء باید به نسبت مشخص، سازه بر فرمولاسیون و کاربرد آن، اصلی یکدیگر ادغام شوند و بعد بر روی سطح یا این که قالب دلخواه به کار گیری شود. استعمال از پیمانههای مندرج خطا رایج در این هنر است، زیرا جرم رزین و هاردنر متفاوت هست زیرا در حجم مساوی که ما در پیمانه میریزیم جرم هاردنر بیشتر از رزین است و تراکم هاردنر اکثر است؛ پس باید از ترازو استفاده شود. در این تکنیک رنگ سپید الزامی هست و همین رنگها را نیز کلیدی رزین ترکیب می‌کنیم و اساسی قطره دانسیته روی رزین میریزیم (بهتر میباشد برای هر رنگ یک قطره جرم قطع بگذاریم ). نتیجه (فقط رنگ جوهری اساس تیز دارای رزین مخلوط میشود). رزین و هاردنر را به میزان دقیق که وزن کردیم بهآرامی حیاتی چوب بستنی نیز میزنیم و نکتهای که اکثراً رعایت نمیکنند همین هست که رزین به دیوارهها و کف ظرف میچسبد و می بایست اهمیت کمک چوب بستنی بهخوبی از دیوارهها منحصر به فرد از لابهلای شیارهای جام یکبار مصرف و کف کاسه کنده شود و اهمیت هاردنر حل شود، سفارش می‌کنم وقتی که اپوکسی را بر روی عمل میریزید قطرات اخیر کاسه را روی فعالیت نریزید زیرا احتمال دارااست رزین از شیارها بیرون شود و خوب نیز نخورده باشد. ریختن کمتر از میزان هاردنر در ادغام رزین اپوکسی سبب میشود کارمان به جهت مدام ژلهای یا این که قابل انعطاف و منعطف بماند و چنانچه عمده از آن مقدار که باید ریخته شود، آنقدر سرعت بالا حیاتی رزین واکنش میدهد و داغ میشود که حتی اجازهٔ اجرای کار را به شما نمیدهد و در ظرف شما داغ و سوزن می شود و پرسرعت سفت و سنگی شده و یا هاردنر اضافه به موقعیت سفیدک و لپک بر روی زیورآلاتتان نمایان میشود. آن‌گاه از اینکه ادغام کردیم تراز سپس حبابگیری ما، ویبره دادن در یکجهت به جام موردنظر می باشد همانطور که میدانید در کارهای پهناور نظیر فیر یکدستگاه برای ویبره دادن وجود دارد. قبل از اینکه به اشکال رزینهای مختلف به جهت کارهای متعدد بپردازیم، در آغاز ترکیب درست رزین و هاردنر که مهمترین و اصولیترین نکته در همین هنر هست را بیان می کنم (تأکید می‌کنم همین بخش از فعالیت اصلیترین تکنیکی است که باید بهخوبی یاد بگیرید). در کارهای ریز ما همین عمل ویبره دادن را بهصورت دستی انجام می‌دهیم که حبابها از عمق به بر روی مرحله بیایند آن گاه به اپوکسی مقداری استراحت می‌دهیم تا حبابها روی مرحله بیایند آنگاه جام را یه خرده اریب می کنیم و اهمیت گرفتن شعله فندک آشپزخانه به شرایط دورانی به طور مستقیم و حیاتی فاصله روی اپوکسی حبابهایی که به سطح آمدهاند را از میان میبریم در این تراز اعتنا داشته باشید که اگر بهصورت مستقیم روی یک جای رزین فندک بگیریم سبب ساز سوختن اپوکسی میشود و زرد شده و به عبارتی سوختن سبب ساز حبابهای خیلی متعددی میشود؛ پس تأکید دورانی و اصلی مسافت و دارای فندک آشپزخانه پرتاب شعله کمتری نسبت به تورچ ها و فندکهای اتمی دارد. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها دوچندان بیشتر در گزینه فروش رزین تبادل یونی لطفا به بازدید از وب تارنما ما.