راهنماي تعیین ضریب زبري هیدرولیکی رودخانه ها

یک مایع هیدرولیک یا روغن هیدرولیک وسیله ای است که توسط آن نیرو در ماشین های هیدرولیک انتقال می یابد. در علم هیدرولیک وقتی مایع با سرعت زیاد به منطقه ای وارد می شود که سرعت پایینی دارد سطح آب در آن منطقه به طور ناگهانی بالا می رود و یک موج ایستا تشکیل می شود که به این حالت جهش هیدرولیک گویند. به طور دقیق تر همان طور که در شکل ۳ مشخص است برای یک مقدار از انرژی معادل دو مقدار متفاوت برای عمق آب وجود دارد و وقتی آب با سرعت زیاد با عمق کمتر از عمق بحرانی (حالت فوق بحرانی) به نقطه ای می رسد که سرعت در آنجا کم است با افزایش عمق به بیشتر از عمق بحرانی (حالت زیر بحرانی) سرعت خود را کاهش می دهد. به ازاء هر مقدار از E – همانطور که در شکل ۳ مشخص است – دو مقدار براى y بدست مى آید و تنها در یک نقطه است که به ازای E فقط یک مقدار براى آن وجود دارد و آن حداقل انرژى مخصوص است.

قیمت جک خودرو خریداری شده بسیار اهمیت دارد چرا که نشان دهندهی کیفیت قطعات، سیستم ایمنی قفل شوندهی خودکار و دوام محصول خواهد بود. فاصله من با هدف مناسب بود و موقعیت بهتری نسبت به او داشتم . یعنى عمق آب نه نسبت به زمان تغییر کند و نه نسبت به مکان. جریان هاى غیرماندگار به جریان هایى گفته مى شود که عمق جریان نسبت به زمان مرتب در حال تغییر باشد. این جریان ها نیز به جریان هاى یکنواخت و متغیر تقسیم می شوند. در جریان هاى متغیر تدریجى تغییرات عمق جریان از یک نقطه به نقطه دیگر یکنواخت و کوچک است ولی این عمق با گذر زمان تعییر نمی کند.

برای مثال تغییر ناگهانی در سطح مقطی جریان می تواند باعث تغییرات سریعی در ارتفاع آن شود. این روغن همانند روغن ترمز عمل کرده و به نوعی باعث روانترشدن چرخش فرمان و انتقال قدرت به فرمان خودرو و سایر بخشهای هیدرولیکی خودرو میشود. ارتفاع آزاد نباید به حدى باشد که باعث بالا رفتن هزینه هاى اجرایى گردد. تخمین اولیه عمق آب و عرض کف در کانال هاى ذوزنقه اى از روشی که توسط تجارب کارشناسان دفتر عمران ایالات متحده تهیه شده است انجام می شود. س از اینکه ابعاد کانال محاسبه و در معادله ضریب شکل صدق کرد مىبایست از نظر حداقل سرعت مجاز نیز کنترل گردد. آخرین مرحله پس از تعیین ابعاد و عمق کانال محاسبه ارتفاع آزاد و افزودن آن به پرس هیدرولیک 5 تن ارتفاع کانال است. پس از اینکه شکل سطح مقطع کانال بر اساس بهترین مقطع هیدرولیکى مشخص شد – که معمولا ذوزنقه است – با توجه به سرعت جریان در کانال ابعاد سطح مقطع را تعیین می کنیم.

فرمول هاى زیر بر اساس تجارب کارشناسان دفتر عمران ایالات متحده بدست آمده و از نظر طراحى میتواند مورد استفاده قرار گیرد. در جریان هاى متغیر سریع تغییرات عمق جریان از یک نقطه به نقطه دیگر سریع است. این نوع جریان نیز با توجه به سرعت تغییرات عمق در طول کانال خود به دو دسته دیگر تقسیم می شوند. چنانچه عمق جریان کوچکتر از عمق بحرانى باشد جریان را از نوع فوق بحرانى می باشد در این حالت عدد فرود بزرگتر از یک است و اگر عمق جریان بزرگتر از عمق بحرانى باشد آن را زیربحرانى گویند در این حالت عدد فرود کوچکتر از یک می باشد. این مقدار اضافى را ارتفاع آزاد گویند. مقدار ارتفاع آزاد تابعى از عمق نرمال آب و دبى در آن است. بر حسب تعریف انرژى مخصوص در هر نقطه از یک آبراهه برابر است با مجموع عمق آب و ارتفاع نظیر سرعت (بار سرعت) در آن نقطه.