ثروتمندانی که کرونا ثروتمندترشان کرد

[ad_1]

پاندمی ویروس کرونا نابرابری ثروت در آمریکا را افزایش داده است و طبق تخمین مؤسسه پالیسی استادیز، علی رغم افزایش مالیاتِ ثروتمندان در این دوره، ثروت آنها ۲۸۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.

[ad_2]

Source link