توجه به رفاه محرومان در گفتمان امام خمینی(ره)

[ad_1]

رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت: حمایت ویژه از محرومان و مستضعفین در کانون گفتمان رفاهی بنیانگذار جمهوری اسلامی قرار دارد.

[ad_2]

Source link