بله؛ در عربستان کودتا شده؛ اما نه علیه بن سلمان، بلکه به نفع او

[ad_1]

اتهام ارتباط شاهزاده احمد بن عبدالعزیز با دولتهای غربی و از جمله آمریکا، مضحک است؛ چرا که همه می دانند برادر پادشاه سعودی در نتیجه تماس با دولتهای خارجی و ضمانتهایی که انها برای سلامت وی دادند، به عربستان بازگشت.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، القدس العربی چاپ لندن نوشت: طبق گزارش رسانه های جهانی، اخباری مبنی بر توطئه ای برای انجام کودتا علیه ولی عهد سعودی، از سوی برخی افراد خاندان حاکم منتشر شد. اما به نظر می رسد اتهام ارتباط شاهزاده احمد بن عبدالعزیز با دولتهای غربی و از جمله آمریکا، مضحک است؛ چرا که همه می دانند برادر پادشاه سعودی در نتیجه تماس با دولتهای خارجی و ضمانتهایی که انها برای سلامت وی دادند، به عربستان بازگشت و این بازگشت او، به معنای بیعت با ملک سلمان و ولی عهد اوست.

در ادامه این مطلب آمده است: تفسیر واقعی آنچه اتفاق افتاد، آن است که کودتایی بوقوع پیوسته، اما از سوی محمد بن سلمان، علیه ضمانتهایی که آمریکا برای حفظ سلامت شاهزاده احمد بن عبدالعزیز داده بود؛ کودتایی علیه سرمایه سیاسی خاندان حاکم و نه تنها رقبای احتمالی محمد بن سلمان؛ چرا که کارنامه پر از اشتباهات سیاسی فاجعه بار محمد بن سلمان، در سطوح منطقه ای و داخلی و جهانی، به شکل غیر مستقیم بهانه خوبی به دست دیگر شاهزاده های مهم در خاندان سعودی، برای مخالفت با وی داد.

این بار، قرعه تبر انتقام بن سلمان، به نام احمد بن عبدالعزیز افتاد؛ به این دلیل که وی وارث طبیعی خط تسلسلی پادشاهی در خاندان سعودی، پس از فوت عبدالعزیز بن سعود است. اما مقصود و پیام بازداشت محمد بن نایف نیز آن بود که هر شاهزاده سعودی دیگری که از احترام کامل در خاندان حاکم برخوردار بوده یا کارنامه سیاسی موفقی داشته و با آمریکایی ها مرتبط باشد، هدف کینه توزی بن سلمان قرار می گیرد.

در صورتی که ولی عهد سعودی اتهام خیانت را به صورت رسمی متوجه این شاهزاده ها کند، این مساله نشان دهنده ورود عربستان سعودی به دوره جدید و بی سابقه ای است که براساس آن، بال های قدرتمند در داخل خاندان حاکم شکسته می شود، تا نظام جدیدی تشکیل شود که ضامن قدرت مطلق برای بن سلمان بوده و حکومت را تنها در قبضه فرزندان پادشاه فعلی قرار دهد. کودتا در حال حاضر اتفاق افتاده است؛ اما علیه خاندان سعودی و به نفع تنها یک نفر: محمد بن سلمان.

[ad_2]

Source link